Foster BaiHua wood industry in zhangzhou in fujian key enterprises